Thông tin chi tiết:
Đổng Tấn Phát
Phó Bí thư Đổng Tấn Phát
Ngày tháng năm sinh 20/02/1991
Giới tính Nữ
Địa chỉ Ninh Phước-Ninh Thuận
Điện thoại 01677777820
Email phatspl@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách