Phân công chuyên môn Tổ Toán-Tin-GDCD HK 2(Tuần 20)