Sơ đồ tổ chức

 • Ngưu Thị Cẩm Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0977426644
  • Email:
   camnhungpbc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Y tế

 • Dương Thị Thiên Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhận viên
  • Điện thoại:
   0949536122
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên Tạp vụ

 • Lê Văn Điều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhận viên
  • Điện thoại:
   01657568446
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên Bảo vệ

 • Đỗ Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhận viên
  • Điện thoại:
   01643165833
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên Bảo vệ

 • Lê Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhận viên
  • Điện thoại:
   01695758490
  • Email:
   yensamsen4990@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Thư viện, Thiết bị Hóa-sinh-phòng máy chiếu

 • Trần Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhận viên
  • Điện thoại:
   0979073459
  • Email:
   tranthihuong192@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Văn thư-Học vụ

 • Võ Kim Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0909395516
  • Email:
   thuykimvo@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Kế toán 

 • Tài Hải Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   096251191
  • Email:
   hailong.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Vật lý

 • Đàng Năng Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986049680
  • Email:
   nangvui.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Thể dục

 • Dương Nhật Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01649816656
  • Email:
   duongnhatnam120594@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Thể dục

 • Trương Hồng Trình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0932373877
  • Email:
   hongtrinh.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Thể dục

 • Võ Minh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918812612
  • Email:
   minhhung.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Thể dục