• Trần Đình Toản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0918075812
  • Email:
   toantd.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
 • Lê Sỹ Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0984961553
  • Email:
   sytuyen.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn