Trường THPT Phan Bội Châu

Địa chỉ: Ấn Đạt-Lợi Hải-Thuận Bắc-Ninh Thuận
Điện thoại: 02593625837 - Email:thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi VietelStudy

  • Lê Sỹ Tuyên
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Hiệu phó
    • Điện thoại:
      0984961553
    • Email:
      sytuyen.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Trần Đình Toản
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Hiệu trưởng
    • Điện thoại:
      0918075812
    • Email:
      toantd.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn