Đoàn Thanh niên

 • Trương Hồng Trình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0932373877
  • Email:
   hongtrinh.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
 • Đổng Tấn Phát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   01677777820
  • Email:
   phatspl@gmail.com