Tổ Chuyên môn

 • Tài Hải Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   096251191
  • Email:
   hailong.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Vật lý

 • Đàng Năng Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986049680
  • Email:
   nangvui.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Thể dục

 • Dương Nhật Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01649816656
  • Email:
   duongnhatnam120594@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Thể dục

 • Trương Hồng Trình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0932373877
  • Email:
   hongtrinh.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Thể dục

 • Võ Minh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918812612
  • Email:
   minhhung.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Thể dục

 • Võ Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01635626726
  • Email:
   thihanh.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Công nghệ(KTNN)

 • Chamaléa Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01683125009
  • Email:
   thidung.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Sinh

 • Đổng Tấn Phát
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01677777820
  • Email:
   phatspl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Vật lý

 • Thập Văn Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01683968705
  • Email:
   vanthien.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Vật lý

 • Nại Lưu Thùy An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01657095709
  • Email:
   thuyan.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Hóa

 • Đào Chế Tân Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0982034205
  • Email:
   tanvinh.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Hóa

 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01689972275
  • Email:
   nguyenhien200491@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Sử