• Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01689972275
  • Email:
   nguyenhien200491@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Sử

 • Nguyễn Thị Hồng Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0969686575
  • Email:
   trangnguyenk32@gmai.om
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Địa lý

 • Nguyễn Thị Thu Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01684339199
  • Email:
   thulap120894@gmail.com
 • Mai Ngọc Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01687561890
  • Email:
   maingochuyen2992@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Tiếng Anh

 • Lê Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01632705158
  • Email:
   lelan.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Tiếng Anh

 • Thành Thị Hany
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984132944
  • Email:
   hany.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Văn

 • Võ Tương Lai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984636647
  • Email:
   tuonglai.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Văn

 • Trần Văn Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01632705158
  • Email:
   vanbang.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Địa lý